معاونین و مدیران
 
 
 
حسین صالحی
حسین صالحی
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
salehi@ihiic.ir
 
 
 
محسن یعقوبی زاده
محسن یعقوبی زاده
مدیر طرح و برنامه
yaghoubizadeh@ihiic.ir
عابدی نژاد
محمد حسین عابدی نژاد مهرآبادی
مدیر بازار سرمایه
abedinezhad@ihiic.ir
مجید رادفرد
مجید رادفرد
مدیر بازرگانی
radfard@ihiic.ir
 
 
 
رضوان بابو
رضوان بابو
مدیر مالی
baboo@ihiic.ir
میر سیاوش اسبقی
میرسیاوش اسبقی
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
asbaghi@ihiic.ir
مرتضی زارع
مرتضی زارع
مدیر فنی
zare@ihiic.ir