شرکت‌های در حال تصفیه
شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان که در حال تصفیه هستند، شامل موارد زیر است:

•    شرکت خدر رایانه
•    شرکت بازرگانی خدمات درمانی ایران
•    شرکت ساختمانی درمان سازه ایمن