مدیرعامل و اعضای هیات مدیره
عباسعلی پوربافرانی
عباسعلی پوربافرانی
رییس هیات مدیره
ایمیل: pourbafrani@ihiic.ir
سید محمد حسینیان آهنگری
سید محمد حسینیان آهنگری
نایب رییس هیات مدیره
ایمیل: hoseiniyan@ihiic.ir
داریوش محمدی
داریوش محمدی
عضو هیات مدیره و مدیرعامل
ایمیل: dr.mohamadi@ihiic.ir
 
داریوش برادران پویا
داریوش برادران پویا
عضو هیات مدیره
ایمیل: d.pouya@ihiic.ir
--
--
--